--%>


अर्जं भरण्याची प्रक्रिया
 पद भरती बाबत कार्यक्रम:-


अ.क्र.

भरती प्रक्रिया कार्यक्रम

दिनांक व वेळ

अर्जं ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याचा कालावधी

दिनांक ०६/०९/२०१७ स.११.०० वा. पासून दि. २०/०९/२०१७ सा.५.०० पर्यन्त 

बॅंकेचा डी. डी,अर्जाची प्रत व संभंधित कागतपत्रे जमा करण्याची दिनांक

२२/०९/२०१७ सा. ५.०० वा पर्यन्त

   

 
Result (निकाल)


ऑनलाइन परीक्षेची सर्व पदा करिता नमूना प्रश्नपत्रिका 
 For Technical Support Call us

Timing : only between 10 Am to 6 PM

9075851620